Νέα

Ενημερωθείτε έγκαιρα και έγκυρα για τα σημαντικότερα θέματα, που άπτονται του ελληνικού πολιτισμού και τουρισμού!

Άρτα: Διαγωνισμός για την ετήσια τουριστική προβολή

Ο Δήμος Αρταίων προτίθεται να προκηρύξει διαγωνισμό ύψους 92.600 ευρώ με Φ.Π.Α., για την ετήσια τουριστική προβολή του Δήμου Αρταίων.

Το έργο περιλαμβάνει:

-τη διεξαγωγή FamTrips (υπηρεσίες γραφείων, μεταφορών, ξενοδοχείων και εστιατορίων),
-τις παρουσιάσεις του Δήμου σε άλλες πόλεις (υπηρεσίες οδικών μεταφορών),
- τη δημιουργία, διαχείριση και προώθηση ιστοσελίδας και μέσων κοινωνικής δικτύωσης (υπηρεσίες σχεδιασμού τοποθεσιών παγκόσμιου ιστού, υπηρεσίες φιλοξενίας τοποθεσιών παγκόσμιου ιστού)
- συμβουλευτική υπηρεσία για B2B συναντήσεις (εύρεση των κατάλληλων επικοινωνιακών στόχων, υπηρεσίες συμβουλών)
- Έντυπο υλικό (υπηρεσίες γραφικού σχεδιασμού)
-Καταχωρήσεις σε περιοδικά (υπηρεσίες διαφήμισης)
- Στήριξη ευρύτερου φορέα τουριστικής προβολής (υπηρεσίες παροχής συμβουλών)

Κριτήριο ανάθεσης της Σύμβασης είναι η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει τιμής, ενώ γίνονται δεκτές προσφορές για όλες τις ομάδες και τα τμήματα ή και για μία ομάδα, αλλά για το σύνολο των εργασιών αυτής και κάθε τμήμα μεμονωμένα. Η κατακύρωση γίνεται στον ανάδοχο που προσέφερε την χαμηλότερη τιμή για την κάθε ομάδα ή το κάθε τμήμα ξεχωριστά.

Η καταληκτική ημερομηνία παραλαβής των προσφορών είναι η Παρασκευή, 1 Ιουνίου και ώρα 15:00. Η διαδικασία θα διενεργηθεί με χρήση της πλατφόρμας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.Δ.Η.Σ.), η οποία είναι προσβάσιμη μέσω της Διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr, την Πέμπτη, 7 Ιουνίου και ώρα 10:00.
Ετικέτες:

Επιλογή Περιοχής

ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΑ ΔΕΛΤΙΑ

Please enable the javascript to submit this form

Αναζήτηση