Νέα

Ενημερωθείτε έγκαιρα και έγκυρα για τα σημαντικότερα θέματα, που άπτονται του ελληνικού πολιτισμού και τουρισμού!

Συνέδριο των Παράκτιων Περιφερειακών περιοχών της Ευρώπης

Στις 28 και 29 Ιουνίου θα πραγματοποιηθεί στην Πάτρα η συνεδρίαση της Γενικής Συνέλευσης της Διαμεσογειακής Επιτροπής της CPMR (Συνέδριο των Παράκτιων Περιφερειακών περιοχών της Ευρώπης)

Για τις δαπάνες της ανωτέρω διοργάνωσης, η Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας ενέκρινε το ποσόν των 35.000 ευρώ με Φ.Π.Α.

Η CPMR είναι ένας ανεξάρτητος οργανισμός, αποτελούμενος από 150 περιοχές- μέλη, με τις οποίες, και σε συνεργασία με τους Ευρωπαϊκούς θεσμούς και τα κράτη μέλη, προσπαθεί να προωθήσει και να ενισχύσει την μεταξύ τους συνεργασία.

Ειδικότερα, ο οργανισμός ασχολείται με τα εξής:

-Τη διευκόλυνση της συνεργασίας των μελών του
-Την αποσαφήνιση των ενδιαφερόντων των περιοχών της περιφέρειας και των θαλάσσιων περιοχών
-Την επεξεργασία πληροφοριών και δεδομένων, ώστε να παρέχει μια ολοκληρωμένη ανάλυση σε θέματα που αφορούν τις περιοχές – μέλη με βάση τις ανάγκες τους
-Τη διασφάλιση των συμφερόντων των περιοχών – μελών

Η συνεργασία αφορά σε όλες τις πολιτικές της Ευρωπαϊκής Ένωσης, δηλαδή τους ακόλουθους τομείς:

-Πολιτική συνοχής: ανέλιξη των συνεργαζόμενων περιοχών και προώθηση της τοπικής ανταγωνιστικότητας.
-Θαλάσσια Πολιτική και Αλιεία: ενίσχυση της ανάπτυξης στις θαλάσσιες και παράκτιες περιοχές.
-Στρατηγική Ευρώπη 2020: ορθή αναδιανομή των πόρων για βέλτιστη αποτελεσματικότητα της εδαφικής και κοινωνικής συνοχής.
-Πολιτική Έρευνας και Καινοτομίας: ανταλλαγή γνώσεων ανάμεσα σε επιστήμονες, περιοχές - μέλη, κράτη μέλη και Ευρωπαϊκή Επιτροπή σε τομείς έρευνας όπως είναι για παράδειγμα η θαλάσσια έρευνα
-Πολιτική Μεταφορών: συνεργασία των εθνικών δικτύων και εκμετάλλευση όλων των ευκαιριών της θαλάσσιας μεταφοράς, με απώτερο σκοπό την ολοκλήρωση της εσωτερικής αγοράς.
-Ενεργειακή Πολιτική: προστασία του περιβάλλοντος με τη χρήση ανανεώσιμων πηγών ενέργειας, μείωση της ενεργειακής κατανάλωσης κ.α.
-Πολιτική Απασχόλησης και Κοινωνική Πολιτική: δια βίου μάθηση, διεύρυνση αγοράς εργασίας, κοινωνική ένταξη κυρίως μεταναστών
-Πολιτική Γειτονίας: διατήρηση και ενίσχυση της ειρήνης, της σταθερότητας και της ευημερίας μεταξύ των γειτονικών χωρών για μία ισορροπημένη διασυνοριακή ανάπτυξη.
-Πολιτική της Ανάπτυξης: ισορροπημένη παγκόσμια ανάπτυξη για ασφάλεια, ευημερία και ειρήνη για όλους.

Η γεωγραφική κατανομή του οργανισμού

Η δράση της CPMR πραγματοποιείται μέσω έξι επιτροπών κατανεμημένων γεωγραφικά με τέτοιο τρόπο, ώστε να έχουν έναν ειδικότερο σκοπό η καθεμία. Η κατανομή αυτή εξυπηρετεί το συνολικό έργο της CPMR και οι επιτροπές χωρίζονται ως εξής:

1. Επιτροπή Νησιών
2. Επιτροπή Ατλαντικού
3. Διαμεσογειακή Επιτροπή
4. Επιτροπή Βαλκανίων και Μαύρης Θάλασσας
5. Επιτροπή Βαλτικής
6. Επιτροπή Βόρειας Θάλασσας.
Σημειώνεται ότι όλες οι Ελληνικές Περιφέρειες είναι ιδρυτικά μέλη της CPMR.
Ετικέτες:

Επιλογή Περιοχής

ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΑ ΔΕΛΤΙΑ

Please enable the javascript to submit this form

Αναζήτηση