Νέα

Ενημερωθείτε έγκαιρα και έγκυρα για τα σημαντικότερα θέματα, που άπτονται του ελληνικού πολιτισμού και τουρισμού!

Προσκλήσεις για νέες τεχνολογίες σε τουρισμό και πολιτισμό

Σε προσκλήσεις ενδιαφέροντος για την εφαρμογή νέων τεχνολογιών στον πολιτισμό και στον τουρισμό προβαίνουν οι Περιφέρειες Βορείου Αιγαίου και Κρήτης, στο πλαίσιο των προγραμμάτων συγχρηματοδότησης από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ).

Ειδικότερα, η Πρόσκληση της Περιφέρειας Βορείου Αιγαίου αφορά στην εφαρμογή των Νέων Τεχνολογιών, στην καταγραφή και την ανάδειξη της Πολιτιστικής Κληρονομιάς για την ανάπτυξη υποδομών και υπηρεσιών ηλεκτρονικής προβολής των πολιτιστικών πόρων της Περιφέρειας Β. Αιγαίου.

Η εφαρμογή των Νέων Τεχνολογιών στην καταγραφή και την ανάδειξη της Πολιτιστικής Κληρονομιάς, αποτελεί ειδικό στόχο του γενικότερου στρατηγικού στόχου της στρατηγικής των Ολοκληρωμένων Χωρικών Επενδύσεων (ΟΧΕ), για την διατήρηση και ανάδειξη του πολιτιστικού πλεονεκτήματος των μικρών νησιών της Περιφέρειας Βορείου Αιγαίου.

Η δράση αυτή περιλαμβάνει ενέργειες ενίσχυσης των πολιτιστικών φορέων της Περιφέρειας για ψηφιοποίηση πολιτιστικών πόρων και ιστορικών γεγονότων των μικρών νησιών της Περιφέρειας Βορείου Αιγαίου, για την προβολή και την τουριστική τους αξιοποίηση. Ιδιαίτερη προτεραιότητα θα δοθεί στην εφαρμογή καινοτόμων εργαλείων και μέσων, προκειμένου να διευρυνθεί η προβολή των πολιτιστικών πόρων στα ανωτέρω μικρά νησιά για την αύξηση της προσέλκυσης των τουριστών. Συνεπώς, έργα που θα υλοποιηθούν στο πλαίσιο της πρόσκλησης, για να μην ενέχουν στοιχεία κρατικής ενίσχυσης, δεν θα πρέπει να έχουν οικονομικό χαρακτήρα, ήτοι θα πρέπει να διατίθενται δωρεάν στο ευρύ κοινό ή η τυχόν χρηματική συνεισφορά θα καλύπτει μόνο ένα μικρό μέρος του πραγματικού κόστους. Για το ανωτέρω έργο, η συγχρηματοδοτούμενη δαπάνη με το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης ανέρχεται στα 1.800.000 ευρώ. Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να υποβάλουν τις προτάσεις τους έως τις 13 Ιουλίου και ώρα 15.00.

Παράλληλα, η Περιφέρεια Κρήτης προβαίνει σε Πρόσκληση για την ενίσχυση εφαρμογών στον τομέα του ηλεκτρονικού πολιτισμού και τουρισμού. Στο πλαίσιο της δράσης, θα χρηματοδοτηθούν φορείς και οργανισμοί της Κρήτης, προκειμένου να αναπτύξουν ολοκληρωμένες ψηφιακές υπηρεσίες ή και προϊόντα στους τομείς του πολιτισμού και του τουρισμού, οι οποίοι συγκαταλέγονται στους τομείς προτεραιότητας της RIS3Crete. Η δράση επιδιώκει τη βελτίωση των λειτουργιών του Δημόσιου και ευρύτερου Δημόσιου Τομέα ως βασικής αναπτυξιακής συνιστώσας μέσω της εφαρμογής ψηφιακών προϊόντων και υπηρεσιών που επηρεάζουν την ανάπτυξη της τοπικής οικονομίας, όπως η διαχείριση και προβολή της πολιτιστικής κληρονομιάς (e- culture) και του τουριστικού δυναμικού (e-tourism), οι οποίοι συγκαταλέγονται στους βασικούς τομείς προτεραιότητας της RIS Crete.

Περαιτέρω, στοχεύει στην ανάπτυξη νέων ψηφιακών προϊόντων και υπηρεσιών στους παραπάνω αναφερόμενους τομείς, ενώ επικεντρώνεται σε θεματικές ενότητες, οι οποίες αναδείχθηκαν από τη διαδικασία της επιχειρηματικής ανακάλυψης της RIS3Crete.
Στόχοι της δράσης είναι μεταξύ άλλων η αποτελεσματικότερη εξυπηρέτηση του πολίτη από τον δημόσιο τομέα, μέσω της αξιοποίησης ψηφιακών προϊόντων και υπηρεσιών , η ενδυνάμωση και διαφοροποίηση της τοπικής οικονομίας μέσω της παροχής νέων υπηρεσιών υψηλής προστιθέμενης αξίας, μέσω της δημιουργίας νέων προϊόντων που εμπλουτίζουν και διαφοροποιούν το τουριστικό προϊόν της Κρήτης (τουρισμός - πολιτισμός). Τα έργα που θα επιλεγούν θα πρέπει να δίνουν έμφαση στην ανοικτότητα και διαλειτουργικότητα των εφαρμογών και του περιεχομένου που αναπτύσσουν, να είναι φιλικά προς τον χρήστη και να διασφαλίζουν την χρήση από ευάλωτες ομάδες πληθυσμού.

Επιπροσθέτως, οι προτάσεις θα πρέπει να ευθυγραμμίζονται με την εγκεκριμένη Περιφερειακή Στρατηγική Έξυπνης Εξειδίκευσης (RIS3Crete), να συμβάλλουν στην άρση των ενδοπεριφερειακών ανισοτήτων, να βελτιώνουν την ποιότητα ζωής των πολιτών και να αναδεικνύουν τους πολιτιστικούς πόρους της Κρήτης, διασυνδέοντας τους με την τοπική οικονομία . Ο συνολικός προϋπολογισμός ανέρχεται στα 2.500.000 ευρώ. Η προθεσμία υποβολής των προτάσεων, εκπνέει στις 10 Αυγούστου και ώρα 15.00.
, στο πλαίσιο των προγραμμάτων συγχρηματοδότησης από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ).

Ειδικότερα, η Πρόσκληση της Περιφέρειας Βορείου Αιγαίου αφορά στην εφαρμογή των Νέων Τεχνολογιών, στην καταγραφή και την ανάδειξη της Πολιτιστικής Κληρονομιάς για την ανάπτυξη υποδομών και υπηρεσιών ηλεκτρονικής προβολής των πολιτιστικών πόρων της Περιφέρειας Β. Αιγαίου.

Η εφαρμογή των Νέων Τεχνολογιών στην καταγραφή και την ανάδειξη της Πολιτιστικής Κληρονομιάς, αποτελεί ειδικό στόχο του γενικότερου στρατηγικού στόχου της στρατηγικής των Ολοκληρωμένων Χωρικών Επενδύσεων (ΟΧΕ), για την διατήρηση και ανάδειξη του πολιτιστικού πλεονεκτήματος των μικρών νησιών της Περιφέρειας Βορείου Αιγαίου.

Η δράση αυτή περιλαμβάνει ενέργειες ενίσχυσης των πολιτιστικών φορέων της Περιφέρειας για ψηφιοποίηση πολιτιστικών πόρων και ιστορικών γεγονότων των μικρών νησιών της Περιφέρειας Βορείου Αιγαίου, για την προβολή και την τουριστική τους αξιοποίηση. Ιδιαίτερη προτεραιότητα θα δοθεί στην εφαρμογή καινοτόμων εργαλείων και μέσων, προκειμένου να διευρυνθεί η προβολή των πολιτιστικών πόρων στα ανωτέρω μικρά νησιά για την αύξηση της προσέλκυσης των τουριστών. Συνεπώς, έργα που θα υλοποιηθούν στο πλαίσιο της πρόσκλησης, για να μην ενέχουν στοιχεία κρατικής ενίσχυσης, δεν θα πρέπει να έχουν οικονομικό χαρακτήρα, ήτοι θα πρέπει να διατίθενται δωρεάν στο ευρύ κοινό ή η τυχόν χρηματική συνεισφορά θα καλύπτει μόνο ένα μικρό μέρος του πραγματικού κόστους. Για το ανωτέρω έργο, η συγχρηματοδοτούμενη δαπάνη με το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης ανέρχεται στα 1.800.000 ευρώ. Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να υποβάλουν τις προτάσεις τους έως τις 13 Ιουλίου και ώρα 15.00.

Παράλληλα, η Περιφέρεια Κρήτης προβαίνει σε Πρόσκληση για την ενίσχυση εφαρμογών στον τομέα του ηλεκτρονικού πολιτισμού και τουρισμού. Στο πλαίσιο της δράσης, θα χρηματοδοτηθούν φορείς και οργανισμοί της Κρήτης, προκειμένου να αναπτύξουν ολοκληρωμένες ψηφιακές υπηρεσίες ή και προϊόντα στους τομείς του πολιτισμού και του τουρισμού, οι οποίοι συγκαταλέγονται στους τομείς προτεραιότητας της RIS3Crete. Η δράση επιδιώκει τη βελτίωση των λειτουργιών του Δημόσιου και ευρύτερου Δημόσιου Τομέα ως βασικής αναπτυξιακής συνιστώσας μέσω της εφαρμογής ψηφιακών προϊόντων και υπηρεσιών που επηρεάζουν την ανάπτυξη της τοπικής οικονομίας, όπως η διαχείριση και προβολή της πολιτιστικής κληρονομιάς (e- culture) και του τουριστικού δυναμικού (e-tourism), οι οποίοι συγκαταλέγονται στους βασικούς τομείς προτεραιότητας της RIS Crete.

Περαιτέρω, στοχεύει στην ανάπτυξη νέων ψηφιακών προϊόντων και υπηρεσιών στους παραπάνω αναφερόμενους τομείς, ενώ επικεντρώνεται σε θεματικές ενότητες, οι οποίες αναδείχθηκαν από τη διαδικασία της επιχειρηματικής ανακάλυψης της RIS3Crete.
Στόχοι της δράσης είναι μεταξύ άλλων η αποτελεσματικότερη εξυπηρέτηση του πολίτη από τον δημόσιο τομέα, μέσω της αξιοποίησης ψηφιακών προϊόντων και υπηρεσιών , η ενδυνάμωση και διαφοροποίηση της τοπικής οικονομίας μέσω της παροχής νέων υπηρεσιών υψηλής προστιθέμενης αξίας, μέσω της δημιουργίας νέων προϊόντων που εμπλουτίζουν και διαφοροποιούν το τουριστικό προϊόν της Κρήτης (τουρισμός - πολιτισμός). Τα έργα που θα επιλεγούν θα πρέπει να δίνουν έμφαση στην ανοικτότητα και διαλειτουργικότητα των εφαρμογών και του περιεχομένου που αναπτύσσουν, να είναι φιλικά προς τον χρήστη και να διασφαλίζουν την χρήση από ευάλωτες ομάδες πληθυσμού.

Επιπροσθέτως, οι προτάσεις θα πρέπει να ευθυγραμμίζονται με την εγκεκριμένη Περιφερειακή Στρατηγική Έξυπνης Εξειδίκευσης (RIS3Crete), να συμβάλλουν στην άρση των ενδοπεριφερειακών ανισοτήτων, να βελτιώνουν την ποιότητα ζωής των πολιτών και να αναδεικνύουν τους πολιτιστικούς πόρους της Κρήτης, διασυνδέοντας τους με την τοπική οικονομία . Ο συνολικός προϋπολογισμός ανέρχεται στα 2.500.000 ευρώ. Η προθεσμία υποβολής των προτάσεων, εκπνέει στις 10 Αυγούστου και ώρα 15.00.
Ετικέτες: ,

Επιλογή Περιοχής

Ενημερωτικά Δελτία

Εγγραφείτε στα ενημερωτικά μας δελτία και μείνετε ενημερωμένοι

Αναζήτηση