Νέα

Ενημερωθείτε έγκαιρα και έγκυρα για τα σημαντικότερα θέματα, που άπτονται του ελληνικού πολιτισμού και τουρισμού!

Διαγωνισμός για μίσθωση ξενοδοχειακών κλινών στη Θεσσαλονίκη

Το Φεστιβάλ Κινηματογράφου Θεσσαλονίκης διενεργεί διεθνή ανοικτό ηλεκτρονικό διαγωνισμό για τις υπηρεσίες φιλοξενίας του 59ου Φεστιβάλ που θα διεξαχθεί στη Θεσσαλονίκη από την 1η έως τις 11 Νοεμβρίου.

Η διάρκεια της παροχής των ανωτέρω υπηρεσιών είναι 45 ημέρες, ενώ κριτήριο επιλογής αναδόχου αποτελεί η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει βέλτιστης σχέσης ποιότητας – τιμής, με τους εξής συντελεστές βαρύτητας:

Προσφερόμενες κατηγορίες ξενοδοχείων 35%, προσφερόμενες υπηρεσίες 11%, ποιότητα πρωινού 11%, ευελιξία κρατήσεων / αλλαγών 38%, οργάνωση κρατήσεων 5%.

Ο ανάδοχος υποχρεούται να ολοκληρώσει το αντικείμενο έγκαιρα, ενόψει της προγραμματισμένης διοργάνωσης. Οι διαγωνιζόμενοι θα πρέπει να λάβουν υπόψη τους κατά τη σύνταξη της προσφοράς τους ότι οι τελικές αναλυτικές πληροφορίες για τον κατάλογο των καλεσμένων, το χρόνο παραμονής τους και άλλα απαραίτητα στοιχεία, θα είναι διαθέσιμες 15 ημέρες πριν την έναρξη της διοργάνωσης.

Σημειώνεται ότι η σύμβαση δεν υποδιαιρείται σε τμήματα, για λόγους ευκολίας στη διαχείριση των υπηρεσιών φιλοξενίας που θα παρασχεθούν στο πλαίσιο της διοργάνωσης.

Η εκτιμώμενη αξία της σύμβασης ανέρχεται στο ποσό των 120.640 ευρώ με ΦΠΑ. Για την έγκυρη συμμετοχή στη διαδικασία σύναψης της παρούσας σύμβασης, κατατίθεται εγγυητική επιστολή συμμετοχής, που ανέρχεται στο ποσό των 2.320 ευρώ.

Η καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών είναι η 21η Αυγούστου και ώρα 17.00 μ.μ., ενώ ο διαγωνισμός θα διενεργηθεί στις 28 Αυγούστου και ώρα 9.00 π.μ.
Ετικέτες:

Επιλογή Περιοχής

ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΑ ΔΕΛΤΙΑ

Please enable the javascript to submit this form

Αναζήτηση