Νέα

Ενημερωθείτε έγκαιρα και έγκυρα για τα σημαντικότερα θέματα, που άπτονται του ελληνικού πολιτισμού και τουρισμού!

Διαγωνισμός για ξενοδοχεία και αεροπορικά εισιτήρια

Ανοικτό δημόσιο διεθνή ηλεκτρονικό διαγωνισμό προκηρύσσει το Εθνικό Κέντρο Δημόσιας Διοίκησης και Αυτοδιοίκησης για την ανάδειξη αναδόχου, ο οποίος θα αναλάβει την παροχή υπηρεσιών κράτησης δωματίων σε ξενοδοχεία του εξωτερικού και κράτησης αεροπορικών εισιτηρίων για τη μετακίνηση σπουδαστών της Εθνικής Σχολής Δημόσιας Διοίκησης και Αυτοδιοίκησης (ΕΚΔΔΑ) και στελεχών της, στο πλαίσιο εκπαιδευτικής επίσκεψης της ΚΕ’ Εκπαιδευτικής Σειράς «Αύρα Θεοδωροπούλου».

Ο διαγωνισμός διενεργείται με κλειστές προσφορές και με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει τιμής, ενώ ο προϋπολογισμός για την παροχή των ανωτέρω υπηρεσιών ανέρχεται στο ποσόν των 87.384,60 πλέον ΦΠΑ για την κράτηση ξενοδοχείων και στο ποσόν των 70.950 ευρώ, το οποίο στερείται ΦΠΑ, για την κράτηση εισιτηρίων. Εναλλακτικές προσφορές δεν γίνονται δεκτές και απορρίπτονται. Η διάρκεια της σύμβασης ορίζεται από την υπογραφή του σχετικού συμφωνητικού έως τις 31 Ιανουαρίου 2019.

Οι προσφορές μπορούν να αφορούν είτε μόνο στη μία υπηρεσία είτε και στις δύο. Σημειώνεται ότι η καταληκτική ημερομηνία υποβολής των ηλεκτρονικών προσφορών είναι η 13η Σεπτεμβρίου και ώρα 13.00, ενώ οι έντυπες προσφορές θα πρέπει να υποβληθούν εντός 3 εργασίμων ημερών από την ηλεκτρονική υποβολή.

Τέλος, οι προσφορές θα αποσφραγιστούν στις 19 Σεπτεμβρίου και ώρα 12.00’.

Επιλογή Περιοχής

ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΑ ΔΕΛΤΙΑ

Please enable the javascript to submit this form

Αναζήτηση